1. Generelt

Internettsiden www.smartauksjonen.no er en auksjonsside for kjøp og salg av biler, eiendeler og rettigheter og alt som kommer innunder dette. DKV As . org.-nr. 912350274 , er rettighetshaver og eier av www.smartauksjonen.no.

Disse "Vilkår for kjøp og salg gjennom nettauksjon på www.smartauksjonen.no" ("Vilkårene") fastsetter budgiver ("Budgiver"), kjøper ("Kjøper"), selger ("Selger") og smartauksjonens rettigheter og forpliktelser overfor hverandre ved budgivning samt kjøp og salg av eiendeler gjennom nettauksjon på www.smartauksjonen.no. Partene er bundet av de til enhver tid gjeldende Vilkår, slik disse til enhver tid er tilgjengelige på www.smartauksjonen.no ved inngivelse av budet fra Budgiver/Kjøper.

Budgiver/Kjøper oppfordres til og er selv ansvarlig for å lese nøye gjennom gjeldende Vilkår før bud inngis.

Lov om frivillige auksjoner [auksjonsloven].

Lov om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven).

Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

2. Registrering

For å kunne handle på nettauksjon gjennom www.auksjonen.no må Budgiver/Kjøper registrere seg på www.smartauksjonen.no som privatperson, selskap eller annen juridisk enhet. Slik registrering er gratis.

Ved registrering må Budgiver/Kjøper blant annet oppgi brukernavn (epostadresse), passord og mobilnummer. For å aktivere brukerkonto må man skrive inn kode mottatt på SMS. Dette er en sikkerhetsfunksjon for den registrerte.

Dersom Vilkårene aksepteres, vil registrering bli gjennomført og man vil bli oppført med egen konto ("Min konto") på www.auksjonen.no. Bekreftelse på at den registrerte er oppført med Min konto, vil bli oversendt pr. epost. Den registrerte vil deretter kunne avgi bud på www.smartauksjonen.no.

Den registrerte plikter å besørge at alle registrerte opplysninger på Min konto til enhver tid er oppdaterte og korrekte.

Inngitte bud fra Min konto vil være bindende for den som er registrert som innehaver av kontoen jf. punkt 6.5. Det er derfor viktig at den registrerte oppbevarer brukernavn og passord på en sikker måte, og at det benyttes passord som andre ikke kjenner til eller kan oppspore.

Det er kun personer over 18 år som kan registrere seg som privatpersoner med Min konto.

3. Behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven inneholder bestemmelser om behandling av personopplysninger. smartauksjonen.nos behandling av personopplysninger skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Ved aksept av Vilkårene aksepterer du at smartauksjonen.no i samsvar med bestemmelsene nedenfor benytter personopplysninger som avgis.

Personlige opplysninger som avgis ved registreringen eller senere benyttes til å utarbeide skriftlig avtale om overdragelse av salgsgjenstand, i forbindelse med overlevering av salgsgjenstanden samt for å kontakte den registrerte ved behov i forbindelse med bruk av tjenestene på www.smartauksjonen.no. De registrerte opplysningene blir videre benyttes til å oppfylle eventuelle lovpålagte forpliktelser smartauksjonen.no måtte ha. Opplysningene som avgis ved registreringen eller senere vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelig for uvedkommende. Selger vil motta den informasjon som er nødvendig for å gjennomføre avtale som inngås med Kjøper.

Alle bud som inngis registreres av smartauksjonen.no i en budlogg. Smartauksjonen.no står fritt til å videreformidle informasjon fra budloggen til Kjøper, andre budgivere enn Kjøper og til Selger.

Ønsker man at smartauksjonen.no ikke skal dele informasjon som f.eks kjøpers navn, vennligst send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så vil navnet bli anonymisert.

Ved registreringen velger den registrerte hvorvidt smartauksjonen.no kan benytte den opplyste epostadresse til å sende markedsføring om Auksjonen.no.

Dersom den registrerte ønsker opplyst hvilke opplysninger som er registrert, kan smartauksjonen.no kontaktes pr. epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. For ytterligere informasjon om den registrertes rettigheter vises det til personopplysningslovens bestemmelser.

4. Auksjonen.nos rolle

smartauksjonen.no er ikke Selger av eiendelene og rettighetene ("Salgsgjenstanden") som selges på www.smartauksjonen.no. smartauksjonen.no er altså ikke part i den avtale som inngås mellom Kjøper og Selger.

smartauksjonen.no har rollen som agent og fullmektig for Selger i auksjonsprosessen. smartauksjonen.no opptrer etter fullmakt fra Selger og har blant annet rett til å akseptere og avslå bud og å ta i mot oppgjør på vegne av Selger. Ettersom salgene skjer i Selgers navn, er ikke smartauksjonen.nos rolle omfattet av kommisjonsloven.

5. Selger

Enkelte av Salgsgjenstandene som formidles gjennom nettauksjon på www.smartauksjonen.no, selges fra konkursboer, panthavere (herunder panthavere som har fullmakt til å selge Salgsgjenstanden på vegne av eier) eller andre. Selgerne har ofte ingen eller svært begrenset kunnskap om Salgsgjenstanden.

Fordi Selger ofte er i den situasjon at Selger må fjerne Salgsgjenstanden raskt fra stedet Salgsgjenstanden befinner seg, er Kjøper ved handel på www.smartauksjonen.no forpliktet til å gjennomføre oppgjør og avhenting av Salgsgjenstanden kort tid etter at avtale om overdragelse er inngått jf. punkt 6.10 og 7.

6. Auksjonsregler

6.1 Auksjonssalg

Salg gjennom www.smartauksjonen.no er auksjonssalg og skjer i henhold til reglene i auksjonsloven og Vilkårene.

Det holdes adskilte auksjoner for hver enkelt Salgsgjenstand.

6.2 Auksjonsstart og auksjonsslutt

For hver enkelt Salgsgjenstand er det fastsatt et starttidspunkt og sluttidspunkt for auksjonen ("Budperioden"), som fremgår på www.smartauksjonen.no. Kun bud som inngis i Budperioden vil bli registrert.

Dersom et bud er mottatt i løpet av de siste minuttene av Budperioden, forlenges Budperioden automatisk med et gitt antall minutter fra siste bud er mottatt. Antall minutter som blir lagt til, er spesifisert på hver enkelt auksjon.

6.3 Minstepris og utropspris

Det vil fremkomme om høyeste bud er over eller under minstepris. Budet er bindende selv om ikke minstepris blir oppnådd, og handelen kan bli gjennomført dersom Selger aksepterer budet. Selv om minstepris er nådd ved auksjonens utløp, er ikke Selger forpliktet til å akseptere budet.

Alle auksjoner har en utropspris som vil fremgå i annonsen for hver auksjon. Utropspris kan være lavere enn minstepris.

Alle bud som inngis må være høyere enn eller lik utropspris for å bli registrert.

6.4 Budøkning

Alle auksjoner har en definert minimum budøkning. Størrelsen på nytt bud som inngis må alltid være minst høyeste eksisterende bud med tillegg av minimum budøkning.

6.5 Bindende bud

Bindende bud er inngitt når budet er mottatt av www.smartauksjonen.no.

Alle bud inngitt gjennom Min konto registrert på www.smartauksjonen.no anses som bindende avgitt av kontoinnehaver. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt det er andre enn den som er registrert som kontohaver for kontoen, som faktisk har inngitt budet.

Budet er bindende selv om minstepris ikke blir oppnådd.

Ethvert bud er bindende inntil:

* Nytt og høyere bud er registrert mottatt på www.smartauksjonen.no,
* smartauksjonen.no har avslått budet på vegne av Selger, eller
* Auksjonen er kansellert.

6.6 Merverdiavgift, salgsomkostninger, heftelser mv.

Budgiver vil senest ved utfylling av budskjema få opplyst den totale kjøpesummen budet vil gi dersom budet blir akseptert av Selger, inkludert eventuell merverdiavgift og eventuelle salgsomkostninger.

Alle bud blir loggført eksklusiv eventuell merverdiavgift og salgsomkostninger på www.smartauksjonen.no.

Alle motorvogner selges fri for tinglyste panteheftelser med mindre annet er opplyst. Eventuelt skyldige avgifter, omregistreringsavgift og ikke tinglyste heftelser i Salgsgjenstanden er Kjøpers ansvar og kommer i tillegg til Kjøpesummen. Eventuell EU-godkjenning av motorvogner eller annen nødvendig tillatelse for bruk av Salgsgjenstanden er Kjøpers ansvar. Sletting av heftelser kan i enkelte tilfeller ikke skje før bilen er solgt. Dette for å forhindre at det påløper tinglyste panteheftelser i perioden objektet er for salg. Sletting panteheftelser kan ta fra 1-4 uker og blir utført av oppdragsgiver eller av vår oppgjørs avdeling. Ved spørsmål angående pant/heftelser, send epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

6.7 Selgers rett til å avslå bud

Selger har rett til, uten begrunnelse, å avslå ethvert bud, også høyeste bud. Dette gjelder også dersom minstepris er oppnådd.

6.8 Bindende avtale

Bindende avtale om overdragelse av Salgsgjenstanden, herunder Vilkårene, er inngått når smartauksjonen.no på vegne av Selger har akseptert Budgivers bud.

Budgiver som har høyeste bud ved utløp av Budperioden vil i løpet av 2 virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) beregnet fra første virkedag etter at Budperioden har utløpt få tilbakemelding pr. epost fra smartauksjonen.no på hvorvidt budet er akseptert eller avslått av Selger. Bud aksepteres vanligvis ved at smartauksjonen.no på vegne av Selger sender avtale til Kjøper for Kjøpers signatur. Dersom Budgiver ikke har mottatt tilbakemelding/avtale innen nevnte frist, er dette ikke å anse som at budet er akseptert. Dersom Budgiver etter utløpet av fristen ikke har mottatt aksept av budet, kan Budgiver trekke sitt bud. Budet må eventuelt trekkes ved å sende epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., og Budet er bindende inntil eposten med trekk av bud er mottatt av smartauksjonen.no på vegne av Selger.

smartauksjonen.no sender vanligvis avtale om overdragelse av Salgsgjenstanden til Kjøper for Kjøpers signatur. Avtalen skal umiddelbart undertegnes av Kjøper. Signert avtale skal returneres pr. faks eller epost til Selger v/ smartauksjonen.no innen 48 timer fra Kjøper har mottatt avtalen. Kjøper er klar over at bindende avtale er inngått allerede ved aksepten av budet, og altså uavhengig av om selve avtalen signeres av Kjøper. Manglende retur av signert avtale fra Kjøper berettiger imidlertid Selger til, for Kjøpers regning, å nekte overlevering av Salgsgjenstanden, selv om Kjøper har betalt Kjøpesummen.

6.9 Kjøpesummen

Det aksepterte budet, inkludert eventuelle salgsomkostninger og eventuell merverdiavgift, utgjør endelig kjøpesum ("Kjøpesummen").

6.10 Betaling av Kjøpesummen

Kjøper plikter, med mindre annet er uttrykkelig avtalt, å innbetale Kjøpesummen til bankkonto oppgitt av smartauksjonen.no i løpet av virkedagen (mandag til fredag med unntak for helligdager) etter at Kjøper har mottatt aksept av budet.

6.11 Konsekvens av manglende betaling - heving, erstatning, bruddgebyr mv.

Dersom hele Kjøpesummen ikke er betalt senest 5 virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) fra Kjøper har mottatt aksept av budet, anses Kjøper å ha misligholdt sin betalingsforpliktelse vesentlig. Selger har som følge av slik forsinkelse rett til å heve avtalen om overdragelse av Salgsgjenstanden. Kjøper er ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap.

Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.desember 1976 nr. 100).

Dersom Kjøper hever avtalen med Selger, plikter Kjøper å betale et standardisert bruddgebyr til smartauksjonen.no. Betaling av bruddgebyr utelukker ikke at Selger senere og i tillegg kan kreve at Kjøper erstatter lidt økonomisk tap utover bruddgebyret. Bruddgebyret utgjør følgende beløp:

* Kjøpesum inntil kr 100 000: kr 3 500 i bruddgebyr
* Kjøpesum inntil kr 500 000: kr 8 500 i bruddgebyr
* Kjøpesum over kr 500 000: kr 17 000 i bruddgebyr

6.12 Stansing av auksjoner - rett til å utestenge brukere - rett til å kansellere auksjoner

Smartauksjonen.no står fritt til å stenge enhver auksjon på www.smartauksjonen.no når som helst og uten begrunnelse. Dersom en auksjon stenges før utløp av Budperioden, står Budgiver med høyeste bud på stengingstidspunktet fritt til å trekke budet, dog slik at budet står ved lag inntil smartauksjonen.no har mottatt melding pr. faks eller epost fra Budgiver om at budet trekkes. Dersom auksjonen igangsettes på nytt uten at smartauksjonen.no har mottatt slik melding fra Budgiver, er Budgiver fortsatt bundet uten rett til å trekke budet tilbake.

smarrtauksjonen.no står fritt til å utestenge enhver bruker av www.smartauksjonen.no uten ytterligere begrunnelse.

smartauksjonen.no står fritt til å kansellere enhver auksjon på www.auksjonen.no, også i Budperioden.

6.13 Ulovlige bud

Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jf. konkurranselovens § 10.

Falsk budgivning vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt.

7. Overlevering av salgsgjenstanden

Kjøper vil motta bekreftelse fra smartauksjonen.no når Kjøpesummen er registrert innbetalt til Selger v/ smartauksjonen.no. Overlevering av Salgsgjenstanden til Kjøper kan tidligst skje når Kjøpesummen er bekreftet betalt.

Kjøper plikter å hente Salgsgjenstanden der den befinner seg (den i annonsen angitte lokasjon) senest 5 virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) etter at Kjøper har mottatt aksept av budet, med mindre annet overleveringstidspunkt er uttrykkelig avtalt.

Kjøper plikter senest ved overlevering å signere og utlevere til Selger all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med kjøpet, herunder skriftlig kjøpsavtale og eventuell salgsmelding (vognkortet del 2).

Overlevering anses skjedd når Kjøper har avhentet Salgsgjenstanden der den befinner seg.

Eventuelle kostnader som påløper for å få Salgsgjenstanden overlevert og overført til Kjøper, bæres av Kjøper og er Kjøpers ansvar.

Dersom Salgsgjenstanden ikke avhentes innen ovennevnte frist, plikter Kjøper å erstatte de kostnader Selger blir pådratt for å søke å sikre Salgsgjenstanden på en forsvarlig måte frem til Kjøper avhenter Salgsgjenstanden. Kjøper er også forpliktet til å dekke de kostnader Selger blir påført som følge av at Salgsgjenstanden ikke er hentet innen avtalt tid. I et slikt tilfelle har ikke Kjøper krav på å få Salgsgjenstanden utlevert før også disse kostnadene er betalt.

Dersom Salgsgjenstanden ikke er avhentet innen ovennevnte frist, står smartauksjonen.no på vegne av Selger fritt til å heve avtalen med Kjøper.

Risikoen for Salgsgjenstanden går over på Kjøper ved overlevering, dog senest 5 virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) etter at Kjøper har mottatt aksept av budet, med mindre annet overleveringstidspunkt er uttrykkelig avtalt.

Med mindre annet er opplyst, har ikke Selger besørget Salgsgjenstanden forsikret.

Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i kjøpsloven § 54 (4) og forbrukerkjøpsloven § 45 (3).

8. Salgsgjenstanden - undersøkelsesplikt, overdragelse "som den er" mv.

8.1 Kjøpers undersøkelsesplikt

Opplysninger om Salgsgjenstanden fremgår av annonsen på www.auksjonen.no. Opplysningene er i gitt av eller mottatt fra Selger. smartauksjonen.no har kun gjort egne undersøkelser om Salgsgjenstanden der dette er uttrykkelig opplyst.

I de tilfeller Selger er et konkursbo, en panthaver med fullmakt fra eier til å selge, må Kjøper legge til grunn at det i svært liten grad er foretatt nærmere undersøkelser av Salgsgjenstanden. Også i de tilfeller der Selger er andre dette, må Kjøper legge til grunn at Selger har begrenset kunnskap om Salgsgjenstanden med mindre annet er opplyst.

8.2 Salgsgjenstanden overdras "som den er", "hvor den er" og "med de begrensninger som måtte foreligge"

Salgsgjenstanden selges "som den er" uten ansvar for Selger for mulige skjulte og/eller åpenbare feil og mangler. Selger svarer således ikke for eventuelle feil eller mangler ved Salgsgjenstanden, herunder, men ikke begrenset til, feil eller mangler ved kvalitet, kvantitet, fullstendighet, anvendelighet, skjulte feil eller mangler, eller lignende.

Salgsgjenstanden selges med de eventuelle begrensede rettigheter andre enn Selger måtte ha i Salgsgjenstanden. Med mindre annet er opplyst, er ikke Selger kjent med at andre enn Selger har rettigheter i Salgsgjenstanden.

Kjøper fraskriver seg, med unntak for tilfeller der preseptorisk lovgivning hindrer dette, enhver rett til å fremme erstatningskrav i tilknytning til salget og avtalen, samt enhver rett til å kreve at Selger eller smartauksjonen.no tilbakebetaler hele eller deler av Kjøpesummen på bakgrunn av krav om heving eller prisavslag. Dette medfører blant annet at Kjøper overfor Selger eller smartauksjonen.no ikke kan gjøre gjeldende krav om dekning av direkte eller indirekte tap, andre følgeskader eller tap, eller krav om dekning for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan og når skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen eller har skjedd på annen måte).

Kjøper aksepterer de undersøkelser, eventuelt også manglende undersøkelse, Kjøper har gjort av Salgsgjenstanden som tilstrekkelige til å kjøpe Salgsgjenstanden. Den risiko Kjøper tar ved å kjøpe Salgsgjenstanden uten ytterligere kunnskap om Salgsgjenstanden, er hensyntatt i Kjøpers bud og dermed i Kjøpesummen.

Hvis Salgsgjenstanden er eller inkluderer datamaskiner eller lignende, blir dette levert med slettet harddisk og manglende operativsystem. Dersom Kjøper likevel skulle finne data som ikke er slettet, forplikter Kjøper seg til umiddelbart å slette disse dataene. Kjøper fraskriver seg retten til å kunne bruke disse dataene på noen som helst måte. Urettmessig bruk av slike data kan medføre erstatningsansvar overfor Selger og andre.

8.3 Kjøpers besiktigelse/undersøkelse

Alle Salgsgjenstanden blir lagt ut for salg «som den er». Selger forutsetter derfor at kjøper gjør nødvendige undersøkelser av Salgsgjenstanden på angitt lokasjon før kjøper velger å akseptert Salgsgjenstanden «som den er» før kjøper inngir bindende bud etter punkt 6.5 Bortsett fra endelig pris på salgsobjektet, som bestemmes gjennom smartauksjonenen, er avtalen å anse som ferdig fremforhandlet ved kjøperens aksept av Salgsgjenstanden på angitte lokasjon. I og med at avtalevilkårene for øvrig er ferdig fremforhandlet før nettauksjonen starter kommmer «lov om opplysninsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale» ikke til anvendelse. Dersom kjøper velger å inngi bud uten å ha besiktige Salgsgjenstanden og akseptert denne «som den er» på lokasjonen er dette kjøpers risiko. Kjøper kan følgelig ikke fremme noen krav mot selger eller smartauksjonen.no som følge av at kjøper ikke har gjort nødvendige undersøkelser av salgsobjektet, herunder kan ikke kjøper påberope at kjøpsavtalen er en fjernsalgsavtale. Se også punkt 8.2

9. Auksjonen.nos ansvar

Smartauksjonen.no har ikke kontroll over eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten eller eksistensen av varer og tjenester som selges, eller riktigheten av oppgitte opplysninger for øvrig. smartauksjonen.no gjennomfører ikke en forhåndsvurdering av varer og tjenester som selges med mindre annet er opplyst.

I den utstrekning annet ikke følger av preseptorisk lov, frafaller Kjøper ethvert krav mot smartauksjonen.no, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse eller sammenheng med ethvert salg som skjer via www.smartauksjonen.no, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav i forbindelse med beskrivelsen av Salgsgjenstanden, inngivelse eller manglende registrering av bud, samt ikke gjennomførte eller gjennomførte handler.

smartauksjonen.no er ikke ansvarlig for eventuelt mislighold fra Kjøper eller Selgers side av avtalen mellom Kjøper og Selger.

Verken Budgiver, Kjøper eller Selger kan gjøre noe krav gjeldende mot smartauksjonen.no som følge av datafeil, nedetid, tap av data eller andre tekniske problemer ved www.smartauksjonen.no.

smartauksjonen.no er ikke ansvarlig overfor Kjøper eller annen tredjepart for indirekte tap og/eller andre følgeskader eller tap, tap av data, profitt, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen eller har skjedd på annen måte).

10. Salgspant

Selger har salgspant i Salgsgjenstanden til sikkerhet for Kjøpesummen med tillegg av renter, forsinkelsesrenter og omkostninger, jf. panteloven § 3-14 flg.

11. Motregning

Betaling av Kjøpesummen kan ikke motregnes med eventuelle krav Kjøper har mot Selger.

12. Kjøpers rettigheter

smartuksjonen.nos ansvarsfraskrivelser berører ikke de rettigheter norsk preseptorisk lovgivning gir en Kjøper som er forbruker.

13. Annet

13.1 Tillatelser

Kjøper innestår og er ansvarlig for at Kjøper har alle eventuelle tillatelser som måtte være nødvendig for å overta Salgsgjenstanden. I den grad slik tillatelse må skaffes, er Kjøper selv ansvarlig for å innhente og bekoste dette.

13.2 Lovvalg og verneting

Alle handler gjennom www.smartauksjonen.no anses gjennomført i Norge.

Disse Vilkår og Vilkårenes tolkning er undergitt norsk rett, med Selgers hjemting som rett verneting.